EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

РЕЧНИК


ИВЕТ

Entrepreneurship
Firm Creation

Почетна Стручна и Образовна Обука.

ПРЕТПРЕМНИШТВО

Entrepreneurship
Firm Creation

Пртетприемништво е вештина која може да се научи. Не треба да си роден претприемач за да водиш успешен бизнис. Можеш да станеш со развивање на претприемачки начин на размислување и вештини. Бидејќи Европа има потреба од повеќе професии кои креираат претприемачи , неопходно е да се подржи овој тип образование во сите Еу држави. Главната цел на Европската Комисија е да се промовира претприемачкото образование и да се нагласи на неговата важност на сите нивоа од основно до универзитетско образование и пошироко.

Што е претприемачко образование?

Претприемачкото образование ги подготвува лугето да бидат одговорни и претприемачки индивидуи. Помага на луѓето да развијат вештини, знаење, и ставови неопходни за постигнување на целите кои ги поставиле. Доказите исто така покажуваат дека луѓето со претприемачко образование полесно се вработуваат. .


Европската рамка за претприемачки компетенции предлага заедничка дефиниција за претприемништвото како компетенција. Рамката развива 15 компетенции преку модел на 8 нивоа на напредок и предлага сеопфатна листа од 442 исходи од учењето.

1

Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +