EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
Partners

SLOVNÍK


Podnikanie

Podnikanie

Podnikaniu sa možno učiť. Na to, aby ste viedli svoje úspešné podnikanie nemusíte byť rodeným podnikateľom. Môžete sa ním stať rozvíjaním svojho podnikateľského myslenia a zručností. Keďže Európa potrebuje viac podnikateľov vytvárajúcich pracovné miesta, vo všetkých krajinách EÚ je nevyhnutné podporovať podnikateľské vzdelávanie. Hlavným zámerom Európskej komisie je podporovať podnikateľské vzdelávanie a zdôrazňovať jeho dôležitosť na všetkých úrovniach, od primárneho vzdelávania až po univerzity a nad ich rámec.

Čo je to podnikateľské vzdelávanie?
Podnikateľské vzdelávanie pripravuje ľudí na to, aby sa stali zodpovednými a podnikavými jednotlivcami. Napomáha im rozvíjať zručnosti, vedomosti a postoje nevyhnutné na dosahovanie cieľov, ktoré si stanovia. Preukázateľným faktom tiež je, že jednotlivci s rozvinutejšou podnikavosťou sú lepšie zamestnateľní.

Európsky rámec podnikateľských kompetencií navrhuje spoločnú definíciu podnikania ako kompetencie. Tento rámec rozpracoval 15 kompetencií v podobe 8-úrovňového rozvojového modelu a navrhuje komplexný zoznam 445 cieľov vzdelávania.

Počiatočné odborné vzdelávanie a príprava - I

Podnikanie
Tvorba podnikateľskej aktivity

Počiatočné odborné vzdelávanie a príprava

1

Copyright © 2018-2021 Všetky práva vyhradené

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +