EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
Partners

SLOVNÍK


Anjelsky investor

Podnikanie
Tvorba podnikateľskej aktivity

tiež známy ako súkromný investor, je osoba s vysokým čistým majetkom, ktorá poskytuje finančnú podporu malým začínajúcim firmám a na oplátku zvyčajne očakáva čiastočné vlastníctvo spoločnosti.

ANJELSKÝ INVESTOR

Podnikanie
Tvorba podnikateľskej aktivity

Anjelský investor (známy aj ako podnikateľský anjel, neformálny anjel, donor alebo súkromný investor) je solventný jednotlivec, ktorý poskytuje kapitál na založenie startupu, zvyčajne výmenou za konvertibilný dlh alebo vlastný kapitál, zatiaľ čo sa podnik snaží nájsť významnejšiu investíciu do podnikania.

Biznis model

Podnikanie
Tvorba podnikateľskej aktivity

Biznis model popisuje logiku, ako spoločnosť vytvára, dodáva a zachytáva hodnotu. V bežnom slova zmysle to znamená „Ako funguje môj podnik?“. Zaoberá sa tým, ako sú podniky dlhodobo udržateľne funkčné. Zahŕňa a vysvetľuje hlavné aspekty podnikania.

Biznis model canvas

Podnikanie
Tvorba podnikateľskej aktivity

Jednoduchý nástroj na zachytenie, brainstorming a inováciu biznis modelu. Je to preddefinovaný formát obsahujúci 9 základných stavebných blokov, ktoré zahŕňajú štyri hlavné oblasti podnikania: zákazníkov, ponuku, infraštruktúru a finančnú životaschopnosť. Zachytáva dôležité prvky biznis modelu na jednej strane A4.

Biznis plán

Podnikanie
Tvorba podnikateľskej aktivity

Podnikateľský plán je dokument, ktorý sumarizuje prevádzkové a finančné ciele podniku a obsahuje podrobné plány a rozpočty, ktoré ukazujú, ako sa majú ciele dosiahnuť. Je to mapa k úspechu vášho podnikania

Brainstormingové skupiny

Podnikanie
Tvorba podnikateľskej aktivity

nechajte nápady víriť vo vašej hlave! Uistite sa, že: niekto je zodpovedný za vedenie skupiny; všetko sa zapisuje; neposudzujte ostatných a snažte sa zahrnúť čo najviac nápadov

Európsky fond pre strategické investície

Podnikanie
Tvorba podnikateľskej aktivity

Snaží sa prekonať súčasné zlyhania trhu prostredníctvom riešenia trhových medzier a mobilizácie súkromných investícií. Pomáha financovať strategické investície v kľúčových oblastiach, ako sú infraštruktúra, výskum a inovácie, vzdelávanie, obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť, ako aj rizikové financovanie malých a stredných podnikov (MSP).

Európska komisia

Podnikanie
Tvorba podnikateľskej aktivity

Celkové politické ciele EÚ spoločne rozvíjajú jej inštitúcie. Európska komisia vyvíja a prekladá strategické politiky a iniciatívy EÚ.

1 2 3 4 5 6 7

Copyright © 2018-2021 Všetky práva vyhradené

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +