EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

NOVINKY

Конзорциумот во Брисел за почетниот состанок на ТЕСЕУС

Конзорциумот во Брисел за почетниот состанок на ТЕСЕУС

2018-12-07
Претприемачки вештини за ЕУ START-UP (нови компании)

8 Партнери од 7 Европски држави (Белгија, Грција, Италија, Македонија, Романија, Словачка, Шпанија) беа пречекани од ИХФ во Брисел на 7 ми Декември, 2018 за почетниот сотанок на ТЕСЕУС- Обука за Претприемачки Вештини за ЕУ Стартапи, проект финансиран од ЕРАЗМУС+ Програмата на Европската Комисија, КА2, Стратешко Партнерство за Стручно Образование и Обука.

Проектот е наменет за да промовира претприемништво и креирање на компании кои ќе го негуваат претприемачкиот талент на ПСОО (IVET) студентите преку креирање на иновативни алатки и содржини за обука за ПСОО (IVET) наставниците/менторите и студентите за како да се идентифкува бизнис потенцијалот и да се претвори во фирми и нови компании Иновативните алатки и содржините за обука ќе бидат креирани после детални анализи на состојбата во Европа и во земјите на проектните партнери.

За време на состанокот, Партнерите имаа можност меѓусебно да се претстават и подобро да се запознаат. После претставувањето, беше разгледан проектот ТЕСЕУС и сите Партнери се согласија за УРЛ на интернет страната и логото на проектот.

Конзорциумот започна со имплементација на проектот преку планирање на специфични активности и договарање за работната програма. Потоа, Партнерите ги наведоа активностите за Дисеминација со цел да се даде поголема видливост на проектните активности и резултати. За време на траењето на проектот ТЕСЕУС во секоја од државите на проектните партнери се предвидени промотивни настани (multiplier events) за да се поттикне видливоста на проектот ТЕСЕУС и да се прошири неговата методологија и резултати.НАЗАДCopyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +