EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

NOVINKY

Претприемачки вештини за ЕУ стартапи- Институт за развој на заедницата во Тетово, Македонија за третиот состанок од ТЕСЕУС, проект ко-финансиран од Ерасмус +

Претприемачки вештини за ЕУ стартапи- Институт за развој на заедницата во Тетово, Македонија за третиот состанок од ТЕСЕУС, проект ко-финансиран од Ерасмус +

2019-09-23


Претприемачки вештини за ЕУ стартапи- Институт за развој на заедницата во Тетово, Македонија за третио8 партнери од 7 Европски земји (Белгија, Романија, Шпанија, Грчка, Италија, Македонија, Словакиа) на 20ти септември, 2019 беа во Тетово за третиот состанок на ТЕСЕУС- Тренинг за претприемачки вештини за ЕУ стартапи, проект финансиран во рамките на програмата на Ерасмус + на Европската комисија, КА2, Стратешко партнерство за стручно образование и обука. Проектот подржува вистинско претприемништво и создавање компании за негување на претприемничкиот талент на учениците од ИВЕТ преку создавање иновативни алатки и содржини за обука и за наставниците / менторите и учениците од ИВЕТ за тоа како да се идентификуваат деловните потенцијали и да се претворат во вистински компании и стартапи .

Иновативни алатки и содржина за обука ќе бидат создадени по детална анализа на состојбата со во Европа и во земјите кои се дел од проектот . Откако ги анализираа претприемачките аспекти на ЕУ ниво и на земјите кои беа вклучувани (Белгија, Грчка, Италија, Романија, Шпанија, Словачка и Македонија) партнерите создадоа драфт од ресурсите за обука кои што беа дискутирани на состанокот- заедно со индикации за подобра финализација- со цел да ги направи по релевантни и поефикасни за целната група. Ваквите курсеви ќе бидат преведени на 7 јазици: Англиски, Грчки, Италијански, Македонски, Романски, Словачки и Шпански.

За време на состанокот се дискутираше и за аспектите на дисеминација, искористување и обезбедување квалитет, за да се обезбеди непречена примена и најголема видливост.

Институтот за развој на заедницата (ИРЗ Македонија) е одржлива НВО со 20-годишно искуство на претприемништво како средство за социјална кохезија во мултиетничко општество. ИРЗ е силно ангажирана во претприемништво на локално и меѓународно ниво и го носи во TESEUS своето меѓународно искуство во транзициска економија, каде што почетното создавање беше(е) клучен елемент на социо-економското зајакнување

Развивањето на почетна промоција и алатки за креирање на фирма на наставниците / менторите на ИВЕТ, со цел тие да можат да го идентификуваат и негуваат претприемачкиот талент на своите ученици и да ги придружуваат кон почетно создавање и инкубација е една од задачите на кои што ИРЗ работеше во изминатиот период заедно со сите партнери.

За дополнителни информации за иницијативите на TESEUS и Институтот за развој на заедницата:
www.teseusproject.eu
www.irz.org.mk
https://www.facebook.com/irztetovo/?ref=br_rs
info@irz.org.mk


НАЗАДCopyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +