EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
PartnersEvaluate Entrepreneurial Opportunities
Повратна информација    |    Demo    |       Play Audio    |    Преземи содржина: / /    |    Guidelines:


Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: A SWOT Analysis Approach

What does SWOT stands for?Кликни за да прочиташ 
Let’s check what you’ve learned…Кликни за да прочиташ 
And the correct answers are…Кликни за да прочиташ 
Finance and Credit Pills for Startuppers

What is a Financial Plan?Кликни за да прочиташ 
The requirements of a Financial PlanКликни за да прочиташ 
ROI & Maturity definitionsКликни за да прочиташ 
Let’s check what you’ve learned…Кликни за да прочиташ 
And the correct answers are…Кликни за да прочиташ 
Where It All Starts: working on your own Business Idea

What is a Business Idea?Кликни за да прочиташ 
Brainstorming, Mind Maps and PainstormingКликни за да прочиташ 
The definition of a business opportunityКликни за да прочиташ 
Let’s check what you’ve learned…Кликни за да прочиташ 
And the correct answers are…Кликни за да прочиташ 
The Chronicles of a Start-up:From Genesis to Foreign Markets

The Network of support servicesКликни за да прочиташ 
The competitiveness of EU Start-ups beyond European bordersКликни за да прочиташ 
Let’s check what you’ve learned…Кликни за да прочиташ 
And the correct answers are…Кликни за да прочиташ 

 Клучни зборови

Start-up Europe, Entrepreneurship, Managemen


 Цели:

In this module, you will learn about the lifespan of a start-up, Strategy and Desion Making tools and the basics of finance.


 Опис:

At the end of this module, you will be able to:
• Identify the SWOT analysis potentials
• Start to work on your business idea
• Understand the dynamics behind credits and loans


TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +