EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

TESEUS Case studie

See all CSMini Enterprise by JA Romania - Romania


 Клучни зборови

Education (on-school), building skills and mi


 Цели:

Target group(s): • Highschool students (grades IX-XII) Main goals/focus 1. Developing the capacity of understanding business principles and decisional processes on the market. 2. Developing relational behaviors and team working capacity 3. Developing critical thinking within the economic field and manifesting favorable attitudes concerning decision making and assuming responsibility.


 Опис:

The aim of Mini Enterprise program is to help students develop the 7 key entrepreneurial competences, through learning by doing activities – which involve a real entrepreneurial experience by developing a pilot company. Students’ activity is coordinated by a high school teacher who benefits from the support of a JA volunteer/business expert. Students attending this program are allowed to sustain the European Entrepreneurial Competences Pass examination free of charge. In addition, JA provides free educational support material kits such as: Teachers’ Guide, Student’s Manual, Company Files (department folders, fiches, forms, tables). Through this program, the students develop the following competences:

Creativity
Teamwork
Perseverance
Self-Confidence
Sense of Initiative
Responsibility
Assuming Risks
Understanding and administering resources
There are 8 main modules/activities, respectively:
Introduction. The Company.
Establishing Responsibilities within the Company
Evaluating Products and Services Ideas
Selecting a Product or Service
Developing a Preliminary Business Plan
Coordinating a Meeting
Leading and Administration of a Pilot Company
Closing Operations


 Activity keys

Funding source:

Educational programme carried out by JA Romania and supported by business partners/multinational companies such as Bayer Fund, Metropolitan Life, Romanian-American Foundation etc.

 

Outputs and outcomes:

  • Practical entrepreneurial experience for the students;
  • Pilot companies;
  • The students can attend, with the pilot companies they have developed, within the JA BUSINESS PLAN CHALLENGE competition;
  • Competitive advance on the labor/business market by obtaining the ESP;

Key success factors in implementing this initiative:

  • Involvement of experienced business partners.
  • Effective dissemination and communication with JA Romania.
  • Free Learning kits and possibility to sustain the ESP examination recognized within the EU.

 

Key failure factors in implementing this initiative:

  • We are not aware of any key failure factor.

 

List of references

https://www.jaromania.org/uploads/factbook-2019.pdfTESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +