EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Κατάρτιση σε επιχειρηματικές δεξιότητες για Ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
TESEUS

Ανάλυση προγράμματος

Το πρόγραμμα TESEUS καλύπτει τις ειδικές ανάγκες σε επίπεδο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος του είναι η διαμόρφωση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα επιχειρηματικότητας, σχετικών με την προώθηση και τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Mapping

Εργαλειοθήκη

Η Εργαλειοθήκη είναι το παραγόμενο προϊόν του προγράμματος TESEUS, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να συμβάλει στη δημιουργία, την καθιέρωση και την διαχείριση αποτελεσματικών μηχανισμών για την προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και μηχανισμών ίδρυσης επιχειρήσεων στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Toolkit

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το πρόγραμμα TESEUS περιλαμβάνει 8 εταίρους από 7 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και από διάφορους κοινωνικό-οικονομικούς κλάδους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Partners

ΓΛΩΣΣΑΡΙ


Επιχειρήσεις

Entrepreneurship
Firm Creation

Οργανισμός ή οικονομικό σύστημα όπου τα αγαθά και οι υπηρεσίες ανταλλάσσονται μεταξύ τους ή χρήματα

Επιχειρηματική Ιδέα

Entrepreneurship
Firm Creation

H έννοια αναφέρεται στη ικανότητα δημιουργίας μιας επιχειρηματικής ιδέας που έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε μια βιώσιμη επιχείρηση. Αυτές οι ιδέες ενθαρρύνονται από τη σκοπιμότητα και την εφαρμογή ενός επιχειρηματικού σχεδίου προκειμένου να πωληθούν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, επιχειρήσεις ή ενδιαφερόμενα μέρη. Ο σωστός χρόνος μιας επιχειρηματικής ιδέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Εάν η εισαγωγή της επιχειρηματικής ιδέας εμφανιστεί την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση.

Επιχειρηματική ιδέα

Entrepreneurship
Firm Creation

αναφέρεται σε μια ιδέα για μια επιχείρηση που περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία, την εμπλεκόμενη ομάδα, την ανάγκη στην αγορά, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την ανάλυση ανταγωνισμού.

Επιχειρηματική ιδέα

Entrepreneurship
Firm Creation

Μια επιχειρηματική ιδέα είναι μια έννοια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικονομικό κέρδος που συνήθως επικεντρώνεται σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που μπορεί να προσφερθεί για χρήματα. Μια ιδέα είναι η βάση της πυραμίδας όταν πρόκειται για την επιχείρηση στο σύνολό της.

Επιχειρηματικό μοντέλο

Entrepreneurship
Firm Creation

Το επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει το σκεπτικό του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία δημιουργεί, αποδίδει και συλλαμβάνει αξία. Με την κοινή λογική σε λέξεις, παραπέμπει στο "Πώς λειτουργεί η επιχείρησή μου;". Απευθύνεται στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν μακροπρόθεσμα με βιώσιμο τρόπο. Καλύπτει και εξηγεί τις κύριες πτυχές μιας επιχείρησης.

Επιχειρηματικό σχέδιο

Entrepreneurship
Firm Creation

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα επίσημο γραπτό έγγραφο που περιέχει τους επιχειρηματικούς στόχους, τις μεθόδους για τον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων και το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Επιχειρηματικό φυτώριο

Entrepreneurship
Firm Creation

Ένα επιχειρηματικό φυτώριο είναι μια εταιρεία που βοηθά τις νέες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν παρέχοντας υπηρεσίες όπως κατάρτιση διαχείρισης ή χώρους γραφείων. Ο Σύνδεσμος Εθνικής Επιχειρηματικής Επώασης ορίζει τα φυτώρια επιχειρήσεων ως καταλυτικό εργαλείο είτε για περιφερειακή είτε για εθνική οικονομική ανάπτυξη.

Επιχειρηματικότητα

Entrepreneurship
Firm Creation

Η επιχειρηματικότητα είναι μια δεξιότητα που μπορεί να διδαχτεί ο άνθρωπος. Δεν είναι υποχρεωτικό να γεννηθείς επιχειρηματίας για να μπορέσεις να δημιουργήσεις μια επιτυχημένη επιχείρηση. Μπορεί να γίνεις ένας σωστός επιχειρηματίας, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και το επιχειρηματικό σου πνεύμα. Δεδομένου ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί αυτό το είδος κατάρτισης σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προωθήσει την εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας και να τονίσει τη σημασία της σε όλα τα επίπεδα, από το δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο και πέραν αυτού.

Τι σημαίνει εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας?

Η εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας προετοιμάζει τους ανθρώπους να είναι υπεύθυνοι και επιχειρηματικά άρτιοι επαγγελματίες. Βοηθάει τους ανθρώπους να αναπτύξουν δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που είναι απαραίτητες για να επιτύχουν τους στόχους τους. Τα στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα επιχειρηματικότητας είναι πιο πρόθυμοι να δημιουργήσουν και να εργασθούν σκληρά για την επιχείρηση τους.

Το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας» προτείνει έναν κοινό ορισμό της επιχειρηματικότητας, ως «Ικανότητα». Το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας» αναπτύσσει 15 «Ικανότητες» σε ένα μοντέλο ανάπτυξης 8 επιπέδων και προτείνει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο 442 μαθησιακών αποτελεσμάτων.

1 2 3 4 5 6 7

Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των δημιουργών της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Erasmus +