EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Κατάρτιση σε επιχειρηματικές δεξιότητες για Ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
TESEUS

Ανάλυση προγράμματος

Το πρόγραμμα TESEUS καλύπτει τις ειδικές ανάγκες σε επίπεδο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος του είναι η διαμόρφωση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα επιχειρηματικότητας, σχετικών με την προώθηση και τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Mapping

Εργαλειοθήκη

Η Εργαλειοθήκη είναι το παραγόμενο προϊόν του προγράμματος TESEUS, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να συμβάλει στη δημιουργία, την καθιέρωση και την διαχείριση αποτελεσματικών μηχανισμών για την προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και μηχανισμών ίδρυσης επιχειρήσεων στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Toolkit

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το πρόγραμμα TESEUS περιλαμβάνει 8 εταίρους από 7 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και από διάφορους κοινωνικό-οικονομικούς κλάδους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Partners

ΓΛΩΣΣΑΡΙ


Ομάδες εγκεφάλου

Entrepreneurship
Firm Creation

αφήστε τις ιδέες να φτάσουν στον εγκέφαλό σας! Βεβαιωθείτε ότι: έχετε κάποιον που είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση της ομάδας. γράψτε τα πάντα κάτω? δεν κρίνουμε τους άλλους και προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες

Οπτική μεταφορά

Entrepreneurship
Firm Creation

η αναπαράσταση μιας ιδέας, ενός πράγματος, ενός ατόμου με τη βοήθεια μιας οπτικής εικόνας με ένα σημείο ομοιότητας.

Πηγές

Entrepreneurship
Firm Creation

Στο πλαίσιο του Entrecomp, οι πηγές αποτελούν έναν όρο που περιλαμβάνει τους προσωπικούς πόρους (δηλαδή την αυτογνωσία και την αυτό-αποτελεσματικότητα, τα κίνητρα και την επιμονή), τους υλικούς πόρους (λόγου χάρη τα μέσα παραγωγής και τους οικονομικούς πόρους) ή τους μη-υλικούς πόρους(λόγου χάρη τα συγκεκριμένα δικαιώματα, δεξιότητες και στάσεις).

Προτεινόμενη αξία

Entrepreneurship
Firm Creation

Ένα σύνολο προϊόντων ή υπηρεσιών που δημιουργούν αξία για ένα συγκεκριμένο τμήμα πελατών, επιλύοντας το (τα) πρόβλημα (τα) του ή ικανοποιώντας τις ανάγκες του / των. Δεν περιγράφει τη λειτουργικότητα ή τις παραμέτρους του τι προσφέρεται στους πελάτες, αλλά επικεντρώνεται στην αξία που λαμβάνουν από προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από μια επιχείρηση.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Entrepreneurship
Firm Creation

Είναι μια δημόσια διαδικασία που δρομολογείται από την Αναθέτουσα Αρχή, απευθυνόμενη σε σαφώς προσδιορισμένες κατηγορίες αιτούντων, για την προώθηση ενεργειών που εμπίπτουν στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος της ΕΕ

Τμήμα πελατών

Entrepreneurship
Firm Creation

Διαφορετικές ομάδες ατόμων ή οργανισμών που η επιχείρηση στοχεύει να προσεγγίσει και να εξυπηρετήσει. Κάθε τμήμα έχει κοινές ανάγκες, κοινές συμπεριφορές ή άλλα χαρακτηριστικά. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά έχοντας ισχυρή κατανόηση σχετικά με το συγκεκριμένο τμήμα και τις ανάγκες του.

Φόβος για τη δημόσια ομιλία

Entrepreneurship
Firm Creation

αναφέρεται στον φόβο που αντιμετωπίζουν μερικοί όταν εκφωνούν ή προετοιμάζονται για μια ομιλία μπροστά σε ένα ακροατήριο. Μπορεί να παράγει επιπτώσεις στο σώμα(υψηλός καρδιακός ρυθμός, τρέμουλο, εφίδρωση, ζάλη, ρηχή αναπνοή), γνωστικές (κακή βραχυπρόθεσμη μνήμη και ικανότητα συλλογιστικής), συμπεριφορικές (από τις νευρικές κινήσεις μέχρι την πλήρη αποφυγή) και συναισθηματικά συμπτώματα, γνωστό όπως το άγχος πριν βγώ στη σκηνή.

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Entrepreneurship
Firm Creation

Μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM) είναι ένα σύστημα στο οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων και όπου τα άτομα και οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο διαδίκτυο υπό συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου της προστασίας των καταναλωτών και των προσωπικών δεδομένων, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους ή τον τόπο κατοικίας τους.

1 2 3 4 5 6 7

Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των δημιουργών της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Erasmus +