EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

РЕЧНИК


АНГЕЛСКИ ИНВЕСТОР

Entrepreneurship
Firm Creation

Инвеститор за ангели (познат и како деловен ангел, неформален, ангелски фонд или приватен инвеститор) е богат поединец кој обезбедува капитал за почетен бизнис, обично во замена за конвертибилен долг или сопственички капитал, додека тие се обидуваат да најдат позначителна инвестиција во деловна активност.

Ангел инвеститор

Entrepreneurship
Firm Creation

познат и како приватен инвеститор, е личност со висока нето вредност, која обезбедува финансиски резерви за мали почетни компании, обично очекувајќи сопственост на компанијата во замена.

Бизнис

Entrepreneurship
Firm Creation

е организација или економски систем каде стоките и услугите се заменуваат едни со други или за пари

Бизнис идеjа

Entrepreneurship
Firm Creation

е концепт кој може да се користи за финансиска добивка која вообичаено е насочена на производ или услуга која може да биде понудена за пари.

Бизнис идеја

Entrepreneurship
Firm Creation

Апстракцијата најчесто се користи за откупна услуга или стока, по уникатен модел. Капацитет за создавање бизнис идеја што има потенцијал да доведе до остварлива деловна активност. Овие идеи се поттикнуваат од изводливоста и спроведувањето на деловниот план со цел да се продадат на заинтересираните инвеститори, фирми или заинтересирани страни. Правиот тајминг на бизнис идејата има важна улога. Доколку воведувањето на бизнис идеата се појави во вистинско време, тоа може да доведе до многу профитабилен бизнис. Апликацијата применета врз овие идеи и времето ги прави сите разлики во неуспехот или успехот.

Бизнис инкубатор

Entrepreneurship
Firm Creation

Бизнис инкубатор е компанија која им помага на новите и старап комапнии да се развијат преку овозможување услуги како тренинг менанџмент или канцелариски простор. Националната Асоцијација на Бизнис Инкубатори ги дефинира бизнис инкубаторите како алатка за катализа било за регионален или национален економски развој.

Бизнис концепт

Entrepreneurship
Firm Creation

се однесува на идеја за бизнис што содржи основни информации во врска со производот или услугата, вклучениот тим, потребата на пазарот, конкурентска предност, анализа на конкуренцијата.

Бизнис модел

Entrepreneurship
Firm Creation

Бизнис модел го опишува образложението за тоа како компанијата создава, доставува и доловува вредност. Во смисла на здрав разум, тоа значи „Како работи мојот бизнис?“. Се осврнува на начинот на кој деловните активности се одржливо оперативни на долг рок. Ги опфаќа и објаснува главните аспекти на бизнисот.

1 2 3 4 5 6 7

Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +