EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

Case Studies

Студии на случај

Идентификување и eкстраполација на претприемнички идеи на ПСОО (IVET) студенти

Entrepreneurship

Претпреимништво

Како да се негува талентот за претприемништво

Tools & Resources

Алатки & Ресурси

Алатки & Ресурси

Firm Creation

Отвoрaње Фирма

Водич и упатсва за отворање фирма

ТЕСЕУС Проект

ОБУКА ЗА ПРETЕПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ ЗА ЕУ СТАРТАПИ

Тесеус цели кон промовирање на креирањето на Стар –уп (нови компании) и претпријатија во ПСОО (IVET) опкружување преку креирање алатки за наставници/ментори да го негуваат претприемачкиот талент на ПСОО(IVET) студентите,и сет од практични обуки за ПСОО(IVET) студентите за креирање компании.

ПОВЕЌE

Мапирање

ТЕСЕУС е конкретен одговор на специфичните потреби на ПСОО (IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефикасна промоција на Start-Upи отворање фирма. ТЕСЕУС се стреми од критичните потреби да направи и имплементира ефективна фасилитација на стартапи на ПСОО (IVET) ниво.

ПОВЕЌE


Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +