EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

Project


ТЕСЕУС- ОБУКА ЗА ПРТЕПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ ЗА EУ Start-Ups

Тесеус цели кон промовирање на креирањето на Start- Ups (Нови Компании) и претпријатија во ПСОО (IVET) опкружување преку креирање алатки за наставници/ментори со цел да го негуваат претприемачкиот талент на ПСОО (IVET) студентите,и сет од практична обука за ПСОО (IVET) студентите за креирање компании. Главната цел е да се придонесе кон паметен и инклузивен раст на ЕС2020 преку разгорување на претприемачкиот дух во ПСОО (IVET) со оперативни алатки и обука за креирање фирма како и неограничена ПСОО (IVET) претприемачка едукација.

Целта наТЕСЕУС е да потикне вистинско претприемништво и креирање компании кои го негуваат претприемачкиот талент на ПСОО(IVET) студентите преку креирање иновативни алатки и содржина за обуки за ПСОО (IVET)наставниците/менторите и за студентите како да го идентифкуваат бизнис потенцијалот и да го претворат во компании и нови бизниси.

Цели:

  • Подобрување на соработката помеѓу ПСОО (IVET) институциите и бизнис светот, обезбедувајќи ги со иновативни и достапни алатки со цел да се развијат претприемачките вештини на нивните студенти.
  • Обезбедување на ПСОО (IVET) студентите и ПСОО (IVET) наставниот кадар со компетенции и knowhow неопходни за креирање Start- Ups ( нови компании) за време на професионалната обука.
  • Зголемување на ефективноста и применливоста на претприемачкото образование во формален ПСОО(IVET)
Teсеус ќе произведе материјални и трајни резултати, како што се:
  1. TEСЕУ OEР Платформата за бесплатен и слободен пристап на ТЕСЕУС Алатките и Обуките за отворање компанија во ПСОО(IVET) окружувањето
  2. Мапирање и промоција на нови компании во ПСОО (IVET) на Европско ниво
  3. ТЕСЕУС алатки и обуки за промоција на Start-Up ( нови компании) и практична имплементација на претприемништвото.

Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +