EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
Partners

PROJEKT


Teseus - Training on Entrepreneurial Skills for EU Start-ups

Projekt

Teseus je zameraný na podporu tvorby startupov a podnikateľských aktivít v prostredí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) prostredníctvom vytvorenia nástrojov, vďaka ktorým môžu učitelia a mentori rozvíjať podnikateľský talent študentov IVET, a tiež vytvorenia praktických tréningových materiálov zameraných na tvorbu podnikateľských aktivít pre IVET študentov. Celkovým zámerom projektu je prispieť k inteligentnému a inkluzívnemu rastu EÚ2020 pomocou vnesenia podnikateľského ducha do prostredia IVET poskytnutím operačných nástrojov a tréningových materiálov zameraných na tvorbu podnikateľských aktivít a odstraňovania obmedzení pre podnikateľské vzdelávanie v prostredí IVET.

Cieľom projektu Teseus'je podporiť reálne podnikanie a tvorbu podnikateľských aktivít a rozvíjať tak podnikateľský talent študentov IVET, prostredníctvom vytvorenia inovatívnych nástrojov a tréningových materiálov tak pre učiteľov a mentorov, ako aj pre študentov v IVET. Ich obsahom je podpora v identifikovaní potenciálnych podnikateľských príležitostí a ich premena na reálne firmy a startupy.

Zámery:

  • Zlepšiť spoluprácu medzi IVET inštitúciami a podnikateľským prostredím prostredníctvom poskytnutia inovatívnych a dostupných nástrojov na rozvoj praktických podnikateľských zručností študentov
  • Vybaviť študentov a pedagógov v prostredí IVET kompetenciami a know-how potrebnými pre vytvorenie reálnych podnikateľských aktivít počas odborného vzdelávania
  • Zvýšiť účinnosť a aplikovateľnosť podnikateľského vzdelávania vo formálnom IVET
Projekt Teseus prinesie hmatateľné a trvácne výsledky v podobe:
  1. TESEUS OER platformy pre bezplatný a otvorený prístup k TESEUS nástrojom a tréningovým materiálom pre tvorbu podnikateľských aktivít v prostredí IVET
  2. Mapovania podpory podnikania v prostredí IVET na európskej úrovni
  3. TESEUS nástrojov a tréningových materiálov pre podporu podnikania a jeho praktickú realizáciu

Copyright © 2018-2021 Všetky práva vyhradené

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +