EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

АЛАТКИ


Тесеус Алатки


Case Studies

Студии на Случај

Идентификување и екстраполирање на претприемачки идеи од (ПСОО) ИВЕТ студенти

Entrepreneurship

Претприемништво

Како да се негува претприемачкиот талент

Tools & Resources

Алатки & Ресурси

Алатки & Ресурси

Firm Creation

Основање на Фирма

Упатства и насоки за Основање на Фирма


ТЕСЕУС Алатки

"ТЕСЕУС Алатките" се главен резултат од ТЕСЕУС проектот и се состојат од упатства,сет од студии на случај, добри практики и научени лекции, листи за проверки, сет на актуелни препораки и алатки за дизајнирање, основање и управување со ефикасни механизми за промоција на Start Up (нови компании) и механизми за отворање фирма во ПСОО (IVET).

При подготовката, упатството беше осмислено да биде составено од серија на алатки како што се:
- Сет на Фактори за Успех и Неуспех во промоцијата на Start –Up (нови компании)
- Најдобри Практики: што успева, во кое опкружување и под кои околности
- Научени Лекции: што било погрешно, во кое опкружување и под кои околности
- Насоки: “клучни” водечки принципи за промоција на Start –Up (нови компании) во ПСОО(IVET)
- Алатки за имплементција: обрасци на оперативни документи, т.е. Меморандум за Разбирање со приватните партнери за привлекување “бизнис ментори или партнери”, задачи за менторите.

Листата погоре во никоја смисла не е ексклузивна: оваа е почетен сет на алатки кои ќе бидат вклучени во TЕСЕУС Алатките чија финална форма и големина (во смисла на тип и квантитет на алатки) ќе се финализираат за време на имплементацијата.

Алатките за менторите ги вклучуваат следните елементи (насоки, листи за проверка, табели за оценување, итн.) како што се:
1. Предвидување на претприемачките потреби на студентите
2. Идентифуквање и екстраполација на претприемачки идеи од ПСОО (IVET) студентите
3. Негување на претприемничкиот талент
4. Насоки и упатства кон отворање компанија
5. Препознавање на проблеми при промоција на претприемништвото

Како дополнување на претходното, Упатството вклучива клучен елемент обука за менторирање, фасилитација на претприемништво и отворање фирма кои ќе бидат развиени во О3 (Тесеус резултат 3) и ќе биде доставен до менторите и учениците. Целта на TEСЕУС е да го “снабди” ПСОО(IVET) со алатки за менторство и “зајакнување” на учениците преку негување на нивниот претприемнички дух и талент.

Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +