EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Tréning podnikateľských zručností
pre EU startupy

čítať viac
TESEUS

Mapovanie

TESEUS je konkrétnou reakciou na špecifické potreby počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) v zriaďovaní a poskytovanie konkrétnych a efektívnych podnikateľských podporných služieb svojim študentom pomocou účinnej podpory v zakladaní a rozbiehaní podnikania.

čítať viac
Mapping

Nástroje

TESEUS Nástroje sú hlavným výsledkom projektu TESEUS. Sú špeciálne vytvorené pre navrhovanie, zriaďovanie a realizáciu efektívnych mechanizmov propagácie podnikania a podpory v zakladaní podnikateľských aktivít v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

čítať viac
Toolkit

Partneri

TESEUS spája 8 projektových partnerov zo siedmich krajín, ktorí sú zástupcami rôznych oblastí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET) a ďalších spoločensko-ekonomických sektorov (súkromného sektora a občianskej spoločnosti).

čítať viac
Partners

NÁSTROJE


Teseus nástroje


Case Studies

Prípadové štúdie

Identifikácia a extrapolácia podnikateľských nápadov od IVET študentov

Entrepreneurship

Podnikanie

Podpora a rozvíjanie podnikateľského talent

Tools & Resources

Nástroje a zdroje

Nástroje a zdroje

Firm Creation

Zakladanie podnikov

Vedenie a usmerňovanie k tvorbe podnikateľských aktivít


Teseus Nástroje

"Teseus Nástroje" sú hlavným výsledkom projektu TESEUS a obsahujú príručku, súbor prípadových štúdií, príkladov dobrej praxe a získaných skúseností, kontrolné zoznamy, súbor prakticky využiteľných odporúčaní a nástrojov na vytváranie, zriaďovanie a vedenie efektívnych mechanizmov podpory startupov a tvorby podnikateľských aktivít v prostredí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (IVET).

V rámci prípravy projektu bol plánovaný súbor nástrojov nastavený tak, aby obsahoval nasledovné súčasti:
- Súbor faktorov úspechu a neúspechu v oblasti podpory startupov
- Príklady dobrej praxe: čo funguje, v akom prostredí a za akých okolností?
- Získané skúsenosti: čo nefungovalo, v akom prostredí a za akých podmienok?
- Príručka: “kľúčové” princípy podpory startupov v kontexte IVET
- Implementačné nástroje: vzory dokumentov, napr. memorandum o porozumení so súkromnými partnermi na oslovenie mentorov a partnerov z podnikateľskej praxe, pracovné podmienky pre mentorov a pod.

Vyššie uvedený zoznam nie je v žiadnom prípade konečný: ide o počiatočný zoznam nástrojov, ktoré budú zahrnuté v súbore nástrojov TESEUS Nástroje a ktorých finálna podoba a rozsah (z hľadiska typu a počtu nástrojov) bude dotvorená počas implementácie projektu.

Nástroje pre mentorov zahŕňajú komponenty (príručky, kontrolné zoznamy, hodnotiace tabuľky, a pod.) ako napríklad:
1. Zisťovanie potrieb študentov vo vzťahu k podnikaniu
2. Identifikácia a extrapolácia podnikateľských nápadov od IVET študentov
3. Podpora a rozvíjanie podnikateľského talentu
4. Vedenie a usmerňovanie k tvorbe podnikateľských aktivít
5. Riešenie problémov v oblasti podpory podnikania

Okrem vyššie uvedených komponentov bude súbor nástrojov obsahovať aj prípravu na mentoring, napomáhanie rozvoja podnikateľských aktivít a ich akceleráciu, ktoré budú jeho ďalšou kľúčovou súčasťou. Vytvorené budú v rámci výstupu projektu označeného ako O3 a následne budú dodané mentorom aj študentom. Účelom projektu TESEUS je vybaviť prostredie IVET nástrojmi zameranými na mentoring a podporu študentov prostredníctvom budovania ich podnikateľského ducha a talentu.

Copyright © 2018-2021 Všetky práva vyhradené

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

TESEUS Ref. 2018-1-RO01-KA202-049281
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov,
a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Erasmus +