EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

МОДУЛИ


ТЕСЕУС Листа за обука


Претприемништво
Основање на Фирма
ЕУ Алатки и услуги за претприемништво

Во овој модул, ќе научите кои се алатките и услуги за подршка на стартапи достапни од Европската Унија. ...
Претприемништво
Support programme (public)
КОВИД-19 ажурирање: Влијание на КОВИД-19 на стартапите

Цитирање на публикација од ОЕЦД: “Кризата Ковид-19 ја претставува глобалната економија како нејзина најголема опасност од финансиска криза [реферирајќи на финансиската криза од 2008]. Тоа сериозно ја нарушува економската активност и и...
Основање на Фирма
Како ќе функционира мојот бизнис? Моќ на бизнис моделите

Во овој модул, ќе научите што е бизнис модел и како да дефинирате бизнис модел за вашиот (иден) сопствен бизнис со помош на платно за бизнис моделот, интуитивна алатка за дефинирање, објаснување и иновација на бизнис моделите. Исто так...
Основање на Фирма
Како да напишете бизнис план

Во овој модул, ќе научите како да напишете бизнис план и кои се аспектите што треба да ги земете предвид при започнување на сопствен бизнис....
Претприемништво
Оценете ги претприемачките можности

Во овој модул, ќе научите за животниот век на старт-апите, алатките за стратегија и правење идеи и основите на финансиите....
Претприемништво
Основање на Фирма
Презентирање Бизнис концепт на инвеститорите

Во овој модул, ќе научите како да подготвите презентација за деловен концепт користејќи ја мрежната физибилити мрежа и кои се аспектите што треба да се земат предвид при доставувањето на презентацијата пред инвеститорите....
Образование (на училиште)
Претприемништво
Станување претприемачки едукатор

Курсот ќе ве запознае со концептот на станување едукатор за претприемништво преку серија прашања под водство на љубопитност. Модулот исто така ја воведува рамката EntreComp и ќе ви помогнена вас, наставникот, да видите нови начини напре...
Образование (на училиште)
Претприемништво
Станување претприемачки студент

Курсот ќе ве запознае со концептот да станете претприемачки студент преку серија на прашања предводени од љубопитност. Модулот исто така ја воведува рамката Entre Comp и ќе ви помогне, вам на студентот, да видите нови начини напред во р...
Претприемништво
ШТО Е БИЗНИС

Овој модул ќе ве запознае со се што е потребно да знаете за бизнис и како да направите успешна бизнис приказна кон креирање фирма и старап. Исто така модулот ќе ви го претстави успехот и можностите на развој на бизнис. Овој модул е наме...
Претприемништво
Основање на Фирма
Што е бизнис идеја?

Курсот “Што е бизнис идеја?” има за цел да го опише и објасни концептот и значењето на “Бизнис идејата”. Во рамките на модулот учесниците ќе ги научат главните карактеристики на бизнис идејата како и чекорите кои треба да се следат со ...
Претприемништво
Што е претпријатие?

Овој модул ќе ве запознае со се што треба да знаете за претпријатија. Исто така, модулот ќе ве запознае со успехот и можностите за развој на претприемништвото. Овој модул е наменет за наставниците и нивната перспектива во иднина на разв...Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +