EN | IT | ES | GR | SK | RO | MK    

TESEUS Project

TESEUS

Обука за Пртеприемачки вештини за
ЕУ START – UPS (Нови Фирми)

ПОВЕЌЕ
TESEUS

Мапирање

TESEUS е конкретен одговор на специфичните потреби на Почетното Стручно Образование и Обука–ПСОО-(IVET) за воспоставување и овозможување конкретен и ефективен бизнис, на службите за подршка на претприемништвото како и на нивните студенти преку ефективна промоција на Start-Up и отвoрање фирма.

ПОВЕЌЕ
Mapping

Алатки

ТЕСЕУС Алатките се главен резултат на проектот ТЕСЕУС, посебно креирани да дизајнираат, воспостават и менанџираат ефикасни механизми за промоција на старапи и ПСОО механизми за отво рање фирма.

ПОВЕЌЕ
Toolkit

Партнери

ТЕСЕУС вклучува 8 партнери од 7 држави кои претставуват учесници од различни области на СОО ( стручно образование) и други социо-економски сектори (приватно и граѓанско општество).

ПОВЕЌЕ
Partners

МОДУЛИ


ТЕСЕУС Листа за обука


Основање на Фирма
Како ќе функционира мојот бизнис? Моќ на бизнис моделите

Во овој модул, ќе научите што е бизнис модел и како да дефинирате бизнис модел за вашиот (иден) сопствен бизнис со помош на платно за бизнис моделот, интуитивна алатка за дефинирање, објаснување и иновација на бизнис моделите. Исто так...
Основање на Фирма
Како да напишете бизнис план

Во овој модул, ќе научите како да напишете бизнис план и кои се аспектите што треба да ги земете предвид при започнување на сопствен бизнис....Copyright © 2018-2021 All Rights Reserved

teseusproject.eu@gmail.com
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner Super partner
TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner TESEUS Partner

Овој проект е финансиран и подржан од Европската Комисија. Оваа веб страна и нејзините содржини ги одразуваат
само ставовите на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информаците кои ги содржи.

Erasmus +